Hvem vi er og hva vi tror

Menigheten Sion ble etablert i august 1988 som en selvstendig frimenighet,som ikke var tilsluttet noen organisasjon eller kirkesamfunn.

Fra 1. mars 2008 ble vi imidlertid en menighet innen Ålesund Pinsemenighet,og endret navn til Pinsekirka Sion Ellingsøy. Ålesund Pinsemenighet bestårav fire selvstendige pinsekirker, Pinsekirka Filadelfia, Pinsekirka SaronVatne, Pinsekirka Elim Eikenosvåg samt vår pinsekirke.

Vi vil samarbeide med alt Guds folk, uavhengig av kirketilhørighet, og kallede predikanter som vi har tro for. Vi ønsker velkommen predikanter somuavkortet vil forkynne og praktisere Guds fulle og sanne evangelium tilmenneskers frelse, utfrielse og gjenopprettelse.

I ordet frelse ligger, at når et menneske tar imot Jesus Kristus som frelser, og gjør Han til Herre i sitt liv, så blir det mennesket åndelig født på ny. Men det ligger også noe mer i frelsen: ”fysisk forløsning fra fare og engstelse her i tiden, tilgivelse, gjenopprettelse, helbredelse, utfrielse, bevaring, helhet og sunnhet”.

Vi tror at Bibelen er Guds ufeilbare ord, nedskrevet av mennesker som var inspirert av Den Hellige Ånd. Der finner vi at Gud har omsorg for heile mennesket, både ånd, sjel og legeme. (1. Tess. 5:23)

Gud

Vi tror på èn hellig, treenig Gud, som består av Faderen, Sønnen og Den Hellige Ånd. Gud er en kjærlig, omsorgsfull og god Far, som elsker alle mennesker på jorden. Gud er fra evighet til evighet den samme. Han er uforanderlig.

Jesus Kristus

Vi tror at Jesus Kristus er Guds evige sønn, at Han fysisk ble født inn i denne verden som et menneske av jomfru Maria, at Han døde på korset etter Skriftene, og at Han stod opp igjen fra de døde på den tredje dag etter Skriftene. Ved denne død forlikte Han verden med Gud idet Han tok på seg all verdens synd og skyld og betalte for den med sitt uskyldige og syndfrie liv. Vi tror at Han gjorde de under, tegn og mirakler som er beskrevet i Bibelen. Vi tror at Han legemlig ble tatt opp til himmelen, og at Han en dag skal komme tilbake til denne jord.

Den Hellige Ånd

Den Hellige Ånd er den tredje person i den guddommelige treenighet. Det er Han som gjør sine gjerninger på jorden i dag, først og fremst gjennom Kristi jordiske legeme, som er menigheten. Gjennom hver enkelt troende, som Han bor i, vil Han at Hans guddommelige kraft skal bli åpenbart og manifestert i verden.

Mennesket

Vi tror at mennesket er det ypperste av Guds skapninger, har fått en helt spesiell posisjon idet det ble skapt i Guds bilde, og er blitt gitt en utstrakt posisjon til å styre og råde på jorden. Denne makten gikk delvis tapt i syndefallet, men ble gjenopprettet ved ett menneske, menneskesønnen Jesus Kristus. I Hans navn kan derfor alle troende nå gå ut og gjøre Hans gjerninger, de samme som Han gjorde mens Han fysisk var på denne jord.

Dåpen

Bibelen sier at alle som tror og blir døpt skal bli frelst. Dåpen er knyttet til en bevisst tro. Det er en begravelse av det gamle syndelivet, og en oppstandelse til et nytt liv hvor en har gjort Jesus Kristus til sin Herre. Enhver som tror og er blitt født på ny skal bli døpt ved full neddykkelse i vann. Dette er i henhold til det Nye Testamentes lære og praksis.

Israel og jødene

Gud utvalgte seg et spesielt eiendomsfolk gjennom Abraham, Isak og Jakob og de påfølgende tolv slektsstammer. Ved dette folket ville Han på en spesiell måte åpenbare seg, og i det folket skulle Guds egen sønn ble født til verden. Gud har en historisk plan med dette folket. Han utvalgte selv et landområdet for dem som Han kalte ”sitt eget land”, og som er blitt gitt navnet Israel. Vi tror at det profetiske ord om landet og folket skal gå i oppfyllelse, og at Guds løfte til Abraham ennå står ved lag: ”Velsignet være den som deg velsigner, og forbannet være den som deg forbanner”. Følgelig vil vi som menighet stå opp for Israel og det jødiske folket.

Visjon

Menigheten Sion har som visjon

  • å være et senter for sann vekkelse
  • å være en kanal til fornyelse for alt Guds folk
  • å være med å fremelske nådegaver og tjenestegaver
  • å være en sterk lokal menighet på Kristi legeme